1.- Introducció

Les presents condicions generals d’ús de la pàgina web, regulen els termes i condicions d’accés i ús de www.visavispadeltour.com, propietat de VISaVIS, d’ara endavant, «l’Empresa», que l’usuari del lloc web deurà llegir i acceptar per usar tots els serveis i informació que es faciliten des del lloc web. El senzill accés i/o utilització del lloc web, de tots o part dels seus continguts i/o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d’ús.

2.- Condicions d’ús

Les presents condicions generals d’ús del lloc web regulen l’accés i la utilització del lloc web, incloent els continguts i els serveis posats a la disposició dels usuaris en i/o a través del lloc web, bé pel lloc web, bé pels seus usuaris, bé per tercers. No obstant això, l’accés i la utilització de certs continguts i/o serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions específiques.

3.- Modificacions

L’empresa es reserva la facultat de modificar a qualsevol moment les condicions generals d’ús del lloc web. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament els presents termes d’ús del lloc web, ja que poden ser modificats.

4.- Obligacions de l’Usuari

L’usuari haurà de respectar a tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d’ús del lloc web. De forma expressa l’usuari manifesta que utilitzarà el lloc web de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes.

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el lloc web per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

5.- Responsabilitat del Lloc Web

L’usuari coneix i accepta que el lloc web no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre les dades, continguts, informació i serveis que s’incorporen i ofereixen des del lloc web.

Exceptuant els casos que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en què ho imposi, el lloc web no garanteix ni assumeix responsabilitat alguna respecte als possibles danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informació, dades i serveis del lloc web.

En tot cas, el lloc web exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure’s a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de l’Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor o col·laborador.

6.- Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel·lectual o industrial, que siguin accessibles en el lloc web corresponen exclusivament a l’empresa o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els drets sobre els mateixos. Queda expressament prohibida la creació d’enllaços d’hipertext (links) a qualsevol element integrant de les pàgines web del lloc web sense l’autorització de l’empresa, sempre que no siguin a una pàgina web del lloc web que no requereixi identificació o autenticació per al seu accés, o el mateix estigui restringit.

En qualsevol cas, el lloc web es reserva tots els drets sobre els continguts, informació dades i serveis que ostenti sobre els mateixos. El lloc web no concedeix cap llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la qual expressament es detalli en les presents condicions generals d’ús del lloc web.

7.- Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions

Les presents condicions es regeixen i s’interpreten d’acord amb les Lleis d’Espanya. Per a qualsevol reclamació seran competents els jutjats i tribunals de (indicar la ciutat). Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l’Usuari desitgi efectuar a l’Empresa titular del lloc web hauran de realitzar-se per escrit i s’entendrà que han estat correctament realitzades quan hagin estat rebudes en la següent adreça (indicar adreça de correu en la qual es desitgen rebre les notificacions).